[izpack-changes] izpack-src/bin/langpacks/installer pol.xml,1.8,1.9

miraodb nobody at sheep.berlios.de
Mon May 29 10:43:37 CEST 2006


Update of /cvsroot/izpack/izpack-src/bin/langpacks/installer
In directory sheep:/tmp/cvs-serv20466/bin/langpacks/installer

Modified Files:
	pol.xml 
Log Message:
New Update from Radek

Index: pol.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/izpack/izpack-src/bin/langpacks/installer/pol.xml,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -d -r1.8 -r1.9
--- pol.xml	25 Sep 2004 09:36:30 -0000	1.8
+++ pol.xml	29 May 2006 08:48:58 -0000	1.9
@@ -1,140 +1,144 @@
-<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
-
-<!-- The Polish langpack -->
-
-<langpack>
-
-  <!-- General installer strings -->
-  <str id="installer.title" txt="Instalacja programu "/>
-  <str id="installer.next" txt="Dalej"/>
-  <str id="installer.prev" txt="Wstecz"/>
-  <str id="installer.quit" txt="Wyj¶cie"/>
-  <str id="installer.madewith" txt="(Utworzono z IzPack - http://www.izforge.com/)"/>
-  <str id="installer.quit.title" txt="Czy na pewno chcesz wyj¶æ?"/>
-  <str id="installer.quit.message" txt="Zamkniêcie programu spowoduje przerwanie instalacji!"/>
-  <str id="installer.warning" txt="Ostrze¿enie!"/>
-  <str id="installer.yes" txt="Tak"/>
-  <str id="installer.no" txt="Nie"/>
-  <str id="installer.cancel" txt="Anuluj"/>
-  <str id="installer.error" txt="B³±d"/>
-     
-  <!-- Uninstaller specific strings -->
-  <str id="uninstaller.warning" txt="Odinstalowanie aplikacji!"/>
-  <str id="uninstaller.destroytarget" txt="Bezwzglêdnie usuñ"/>
-  <str id="uninstaller.uninstall" txt="Odinstaluj"/>
-  
-  <!-- The strings for the 'official' IzPack plugins -->
-  <str id="HelloPanel.welcome1" txt="Witamy w instalatorze programu "/>
-  <str id="HelloPanel.welcome2" txt="!"/>
-  <str id="HelloPanel.authors" txt="Autorzy programu:"/>
-  <str id="HelloPanel.url" txt="Strona internetowa programu: "/>
-
-  <str id="LicencePanel.info" txt="Proszê uwa¿nie przeczytaæ poni¿sza licencjê:"/>
-  <str id="LicencePanel.agree" txt="Zgadzam siê na warunki licencji."/>
-  <str id="LicencePanel.notagree" txt="Nie zgadzam siê na warunki licencji."/>
-  <str id="LicencePanel.yes" txt="Akceptujê"/>
-  <str id="LicencePanel.no" txt="Nie akceptujê"/>
-
-  <str id="InfoPanel.info" txt="Proszê przeczytaæ poni¿sz± informacjê:"/>
-
-  <str id="TargetPanel.info" txt="Wybierz katalog instalacyjny:"/>
-  <str id="TargetPanel.browse" txt="Przegl±daj..."/>
-  <str id="TargetPanel.warn"
-     txt="Katalog ju¿ istnieje! Czy na pewno instalowaæ? Instalator mo¿e nadpisaæ istniej±ce pliki!"/>
-  <str id="TargetPanel.empty_target"
-     txt="Nie podale¶ katalogu instalacyjnego? Czy ten jest prawid³owy?"/>
-		<str id="TargetPanel.createdir" txt="Katalog docelowy zostanie utworzony:" />
-  
-  <str id="PacksPanel.info" txt="Wybierz pakiety programu do instalacji:"/>
-  <str id="PacksPanel.tip" txt="Uwaga: pakiety oznaczone szarym kolorem s± niezbêdne."/>
-  <str id="PacksPanel.space" txt="Ca³kowite wymagane miejsce: "/>
-  <str id="PacksPanel.description" txt="Opis"/>
-
-  <str id="InstallPanel.info" txt="Naci¶nij 'Instaluj', aby rozpocz±æ instalacjê"/>
-  <str id="InstallPanel.install" txt="Instaluj"/>
-  <str id="InstallPanel.tip" txt="Postêp instalacji:"/>
-  <str id="InstallPanel.begin" txt="[Nic]"/>
-  <str id="InstallPanel.finished" txt="[Zakoñczono]"/>
-  <str id="InstallPanel.progress" txt="Ca³kowity postêp instalacji :"/>
-  <str id="InstallPanel.overwrite.title" txt="Plik ju¿ istnieje"/>
-  <str id="InstallPanel.overwrite.question" txt="Nastêpuj±cy plik ju¿ istnieje. Czy nale¿y go nadpisaæ?"/>
-
-  <str id="FinishPanel.success" txt="Instalacja zosta³a pomy¶lnie zakoñczona."/>
-  <str id="FinishPanel.done" txt="Zakoñczono"/>
-  <str id="FinishPanel.fail" txt="B³±d instalacji!"/>
-  <str id="FinishPanel.uninst.info" txt="Program odinstalowuj±cy zosta³ utworzony w:"/>
-  <str id="FinishPanel.auto" txt="Generuj skrypt automatycznej instalacji"/>
-  <str id="FinishPanel.auto.tip"
-     txt="U¿yj tego skryptu, aby powtorzyæ instalacjê na innych komputerach."/>
-
-  <str id="ImgPacksPanel.packs" txt="Dostêpne s± nastêpuj±ce pakiety:"/>
-  <str id="ImgPacksPanel.snap" txt="Opis pakietu:"/>
-  <str id="ImgPacksPanel.checkbox" txt="Instaluj ten pakiet"/>
-
-  <str id="ShortcutPanel.regular.list" txt="Wybierz grupê menu Start, w której umiesciæ skrót do programu:"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.default" txt="Wyczy¶æ"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.desktop" txt="Utwórz skrót na pulpicie"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.create" txt="Utwórz skróty"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.userIntro" txt="Utwórz skrót dla:"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.currentUser" txt="bie¿±cego u¿ytkownika   "/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.allUsers" txt="wszystkich u¿ytkowników    "/>
-
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.apology" txt="Niestety, program instalacyjny nie obs³uguje tworzenia skrótów dla tego systemu operacyjnego. Aby utworzyæ skrót, proszê skorzystaæ z pomocy systemu operacyjnego."/>
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.targetsLabel" txt="Poni¿ej znajduje siê lista elementów programu, do których producent programu chce umo¿liwiæ dostêp"/>
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.textFileExplanation" txt="Mo¿esz zapisaæ szczegó³owe informacje o elementach programu dostêpnych przez skróty, aby mieæ pó¼niej dostêp do tych informacji"/>
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.saveButton" txt="Zapisz plik tekstowy"/>
-
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.header" txt="Informacje o skrócie\n====================\n\nPoni¿ej znajduj± siê wszystkie istotne informacje o wybranych skrótach.\nInformacje te powinny u³atwiæ samodzielne utworzenie skrótów przez u¿ytkownika.\n"/>
-
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.name" txt="Skrót       : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.location" txt="Lokalizacja    : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.description" txt="Opis       : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.target" txt="Element docelowy : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.command" txt="Polecenie     : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.iconName" txt="Plik ikony    : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.iconIndex" txt="Numer ikony    : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.work" txt="Katalog roboczy  : "/>
-
-  <str id="ShortcutPanel.location.desktop" txt="Pulpit"/>
-  <str id="ShortcutPanel.location.applications" txt="Menu programów"/>
-  <str id="ShortcutPanel.location.startMenu" txt="Menu Start"/>
-  <str id="ShortcutPanel.location.startup" txt="Grupa Autostart"/>
-
-  <str id="UserInputPanel.error.caption"    txt="Problem z wpisanymi danymi"/>
-  <str id="UserInputPanel.search.autodetect"  txt="Wykrywanie automatyczne"/>
-
-  <!-- more descriptive error message would be cool, like specifying what file we looked for -->
-  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.message"  txt="Automatyczne wykrywanie nie powiod³o siê."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.caption"  txt="Automatyczne wykrywanie nie powiod³o siê."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.tooltip"      txt="Sprawdza czy plik lub katalog znajduje siê w podanej wy¿ej ¶cie¿ce."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.location"      txt="Wprowad¼ po³o¿enie pliku/katalogu {0}."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.location.checkedfile" txt="Istnienie pliku/katalogu {0} jest sprawdzane."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.browse"      txt="Przegl±daj..."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.message"  txt="Plik lub katalog, który zosta³ wybrany nie istnieje lub jest nieodpowiedni."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.caption"  txt="Nieprawid³owy wybór."/>
-
-  <str id="CompilePanel.heading" txt="Kompilacja" />
-  <str id="CompilePanel.tip" txt="Postêp kompilacji:" />
-  <str id="CompilePanel.browse" txt="Przegl±daj..." />
-  <str id="CompilePanel.browse.approve" txt="U¿yj jako kompilatora" />
-  <str id="CompilePanel.start" txt="Start" />
-  <str id="CompilePanel.progress.initial" txt="[Naci¶nij przycisk Start]" />
-  <str id="CompilePanel.progress.finished" txt="[Zakoñczono]" />
-  <str id="CompilePanel.progress.overall" txt="Ca³kowity postêp kompilacji:" />
-  <str id="CompilePanel.error" txt="Kompilacja nieudana" />
-  <str id="CompilePanel.error.reconfigure" txt="Zmieñ konfiguracjê" />
-  <str id="CompilePanel.error.ignore" txt="Ignoruj" />
-  <str id="CompilePanel.error.abort" txt="Rezygnacja" />
-  <str id="CompilePanel.error.seebelow" txt="Poni¿ej znajduje siê nieudane polecenie oraz jego wynik." />
-  <str id="CompilePanel.error.nofiles" txt="B³±d w trakcie szukania plików do skompilowania." />
-  <str id="CompilePanel.error.compilernotfound" txt="Kompilator nie móg³ zostaæ uruchomiony." />
-  <str id="CompilePanel.error.invalidarguments" txt="Kompilator nie przyj±³ wprowadzonych argumentów." />
-  <str id="CompilePanel.error.noclassfile" txt="Kompilator nie stworzy³ pliku klasy dla pliku ¼ród³owego" />
-  <str id="CompilePanel.choose_compiler" txt="Wybierz kompilator:" />
-  <str id="CompilePanel.additional_arguments" txt="Dodatkowe argumenty kompilatora:" />
-
-  <str id="ProcessPanel.heading" txt="Przetwarzanie" />
-  
-  <!-- Add your own panels specific strings here if you need -->
-
-</langpack>
+<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>

+

+<!-- The Polish langpack -->

+

+<langpack>

+

+  <!-- General installer strings -->

+  <str id="installer.title" txt="Instalacja programu "/>

+  <str id="installer.next" txt="Dalej"/>

+  <str id="installer.prev" txt="Wstecz"/>

+  <str id="installer.quit" txt="Wyj¶cie"/>

+  <str id="installer.madewith" txt="(Utworzono z IzPack - http://www.izforge.com/)"/>

+  <str id="installer.quit.title" txt="Czy na pewno chcesz wyj¶æ?"/>

+  <str id="installer.quit.message" txt="Zamkniêcie programu spowoduje przerwanie instalacji!"/>

+  <str id="installer.warning" txt="Ostrze¿enie!"/>

+  <str id="installer.yes" txt="Tak"/>

+  <str id="installer.no" txt="Nie"/>

+  <str id="installer.cancel" txt="Anuluj"/>

+  <str id="installer.error" txt="B³±d"/>

+     

+  <!-- Uninstaller specific strings -->

+  <str id="uninstaller.warning" txt="Odinstalowanie aplikacji!"/>

+  <str id="uninstaller.destroytarget" txt="Bezwzglêdnie usuñ"/>

+  <str id="uninstaller.uninstall" txt="Odinstaluj"/>

+  

+  <!-- The strings for the 'official' IzPack plugins -->

+  <str id="HelloPanel.welcome1" txt="Witamy w instalatorze programu "/>

+  <str id="HelloPanel.welcome2" txt="!"/>

+  <str id="HelloPanel.authors" txt="Autorzy programu:"/>

+  <str id="HelloPanel.url" txt="Strona internetowa programu: "/>

+

+  <str id="LicencePanel.info" txt="Proszê uwa¿nie przeczytaæ poni¿sza licencjê:"/>

+  <str id="LicencePanel.agree" txt="Zgadzam siê na warunki licencji."/>

+  <str id="LicencePanel.notagree" txt="Nie zgadzam siê na warunki licencji."/>

+  <str id="LicencePanel.yes" txt="Akceptujê"/>

+  <str id="LicencePanel.no" txt="Nie akceptujê"/>

+

+  <str id="InfoPanel.info" txt="Proszê przeczytaæ poni¿sz± informacjê:"/>

+

+  <str id="TargetPanel.info" txt="Wybierz katalog instalacyjny:"/>

+  <str id="TargetPanel.browse" txt="Przegl±daj..."/>

+  <str id="TargetPanel.warn"

+     txt="Katalog ju¿ istnieje! Czy na pewno instalowaæ? Instalator mo¿e nadpisaæ istniej±ce pliki!"/>

+  <str id="TargetPanel.empty_target"

+     txt="Nie podale¶ katalogu instalacyjnego? Czy ten jest prawid³owy?"/>

+		<str id="TargetPanel.createdir" txt="Katalog docelowy zostanie utworzony:" />

+  <str id="TargetPanel.nodir" txt="To nie jest katalog, wybierz ponownie"/>

+  <str id="TargetPanel.notwritable" txt="Brak uprawnieñ do zapisu"/>

+  <str id="TargetPanel.notwritable" txt="Brak uprawnieñ do zapisu"/>

+  

+  <str id="PacksPanel.info" txt="Wybierz pakiety programu do instalacji:"/>

+  <str id="PacksPanel.tip" txt="Uwaga: pakiety oznaczone szarym kolorem s± niezbêdne."/>

+  <str id="PacksPanel.space" txt="Ca³kowite wymagane miejsce: "/>

+  <str id="PacksPanel.description" txt="Opis"/>

+

+  <str id="InstallPanel.info" txt="Naci¶nij 'Instaluj', aby rozpocz±æ instalacjê"/>

+  <str id="InstallPanel.install" txt="Instaluj"/>

+  <str id="InstallPanel.tip" txt="Postêp instalacji:"/>

+  <str id="InstallPanel.begin" txt="[Nic]"/>

+  <str id="InstallPanel.finished" txt="[Zakoñczono]"/>

+  <str id="InstallPanel.progress" txt="Ca³kowity postêp instalacji :"/>

+  <str id="InstallPanel.overwrite.title" txt="Plik ju¿ istnieje"/>

+  <str id="InstallPanel.overwrite.question" txt="Nastêpuj±cy plik ju¿ istnieje. Czy nale¿y go nadpisaæ?"/>

+

+  <str id="FinishPanel.success" txt="Instalacja zosta³a pomy¶lnie zakoñczona."/>

+  <str id="FinishPanel.done" txt="Zakoñczono"/>

+  <str id="FinishPanel.fail" txt="B³±d instalacji!"/>

+  <str id="FinishPanel.uninst.info" txt="Program odinstalowuj±cy zosta³ utworzony w:"/>

+  <str id="FinishPanel.auto" txt="Generuj skrypt automatycznej instalacji"/>

+  <str id="FinishPanel.auto.tip"

+     txt="U¿yj tego skryptu, aby powtorzyæ instalacjê na innych komputerach."/>

+

+  <str id="ImgPacksPanel.packs" txt="Dostêpne s± nastêpuj±ce pakiety:"/>

+  <str id="ImgPacksPanel.snap" txt="Opis pakietu:"/>

+  <str id="ImgPacksPanel.checkbox" txt="Instaluj ten pakiet"/>

+

+  <str id="ShortcutPanel.regular.list" txt="Wybierz grupê menu Start, w której umiesciæ skrót do programu:"/>

+  <str id="ShortcutPanel.regular.default" txt="Wyczy¶æ"/>

+  <str id="ShortcutPanel.regular.desktop" txt="Utwórz skrót na pulpicie"/>

+  <str id="ShortcutPanel.regular.create" txt="Utwórz skróty"/>

+  <str id="ShortcutPanel.regular.userIntro" txt="Utwórz skrót dla:"/>

+  <str id="ShortcutPanel.regular.currentUser" txt="bie¿±cego u¿ytkownika   "/>

+  <str id="ShortcutPanel.regular.allUsers" txt="wszystkich u¿ytkowników    "/>

+

+  <str id="ShortcutPanel.alternate.apology" txt="Niestety, program instalacyjny nie obs³uguje tworzenia skrótów dla tego systemu operacyjnego. Aby utworzyæ skrót, proszê skorzystaæ z pomocy systemu operacyjnego."/>

+  <str id="ShortcutPanel.alternate.targetsLabel" txt="Poni¿ej znajduje siê lista elementów programu, do których producent programu chce umo¿liwiæ dostêp"/>

+  <str id="ShortcutPanel.alternate.textFileExplanation" txt="Mo¿esz zapisaæ szczegó³owe informacje o elementach programu dostêpnych przez skróty, aby mieæ pó¼niej dostêp do tych informacji"/>

+  <str id="ShortcutPanel.alternate.saveButton" txt="Zapisz plik tekstowy"/>

+

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.header" txt="Informacje o skrócie\n====================\n\nPoni¿ej znajduj± siê wszystkie istotne informacje o wybranych skrótach.\nInformacje te powinny u³atwiæ samodzielne utworzenie skrótów przez u¿ytkownika.\n"/>

+

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.name" txt="Skrót       : "/>

+  <str id="ShortcutPanel.headline" txt="Tworzenie skrótów "/> 
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.location" txt="Lokalizacja    : "/>

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.description" txt="Opis       : "/>

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.target" txt="Element docelowy : "/>

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.command" txt="Polecenie     : "/>

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.iconName" txt="Plik ikony    : "/>

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.iconIndex" txt="Numer ikony    : "/>

+  <str id="ShortcutPanel.textFile.work" txt="Katalog roboczy  : "/>

+

+  <str id="ShortcutPanel.location.desktop" txt="Pulpit"/>

+  <str id="ShortcutPanel.location.applications" txt="Menu programów"/>

+  <str id="ShortcutPanel.location.startMenu" txt="Menu Start"/>

+  <str id="ShortcutPanel.location.startup" txt="Grupa Autostart"/>

+

+  <str id="UserInputPanel.error.caption"    txt="Problem z wpisanymi danymi"/>

+  <str id="UserInputPanel.search.autodetect"  txt="Wykrywanie automatyczne"/>

+

+  <!-- more descriptive error message would be cool, like specifying what file we looked for -->

+  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.message"  txt="Automatyczne wykrywanie nie powiod³o siê."/>

+  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.caption"  txt="Automatyczne wykrywanie nie powiod³o siê."/>

+  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.tooltip"      txt="Sprawdza czy plik lub katalog znajduje siê w podanej wy¿ej ¶cie¿ce."/>

+  <str id="UserInputPanel.search.location"      txt="Wprowad¼ po³o¿enie pliku/katalogu {0}."/>

+  <str id="UserInputPanel.search.location.checkedfile" txt="Istnienie pliku/katalogu {0} jest sprawdzane."/>

+  <str id="UserInputPanel.search.browse"      txt="Przegl±daj..."/>

+  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.message"  txt="Plik lub katalog, który zosta³ wybrany nie istnieje lub jest nieodpowiedni."/>

+  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.caption"  txt="Nieprawid³owy wybór."/>

+

+  <str id="CompilePanel.heading" txt="Kompilacja" />

+  <str id="CompilePanel.tip" txt="Postêp kompilacji:" />

+  <str id="CompilePanel.browse" txt="Przegl±daj..." />

+  <str id="CompilePanel.browse.approve" txt="U¿yj jako kompilatora" />

+  <str id="CompilePanel.start" txt="Start" />

+  <str id="CompilePanel.progress.initial" txt="[Naci¶nij przycisk Start]" />

+  <str id="CompilePanel.progress.finished" txt="[Zakoñczono]" />

+  <str id="CompilePanel.progress.overall" txt="Ca³kowity postêp kompilacji:" />

+  <str id="CompilePanel.error" txt="Kompilacja nieudana" />

+  <str id="CompilePanel.error.reconfigure" txt="Zmieñ konfiguracjê" />

+  <str id="CompilePanel.error.ignore" txt="Ignoruj" />

+  <str id="CompilePanel.error.abort" txt="Rezygnacja" />

+  <str id="CompilePanel.error.seebelow" txt="Poni¿ej znajduje siê nieudane polecenie oraz jego wynik." />

+  <str id="CompilePanel.error.nofiles" txt="B³±d w trakcie szukania plików do skompilowania." />

+  <str id="CompilePanel.error.compilernotfound" txt="Kompilator nie móg³ zostaæ uruchomiony." />

+  <str id="CompilePanel.error.invalidarguments" txt="Kompilator nie przyj±³ wprowadzonych argumentów." />

+  <str id="CompilePanel.error.noclassfile" txt="Kompilator nie stworzy³ pliku klasy dla pliku ¼ród³owego" />

+  <str id="CompilePanel.choose_compiler" txt="Wybierz kompilator:" />

+  <str id="CompilePanel.additional_arguments" txt="Dodatkowe argumenty kompilatora:" />

+

+  <str id="ProcessPanel.heading" txt="Przetwarzanie" />

+  

+  <!-- Add your own panels specific strings here if you need -->

+

+</langpack>

More information about the izpack-changes mailing list