[izpack-changes] izpack-src/bin/langpacks/installer svk.xml, 1.7, 1.8

mmadzia nobody at sheep.berlios.de
Mon Jan 29 17:12:29 CET 2007


Update of /cvsroot/izpack/izpack-src/bin/langpacks/installer
In directory sheep:/tmp/cvs-serv7619

Modified Files:
	svk.xml 
Log Message:
translated 4 missing keys.


Index: svk.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/izpack/izpack-src/bin/langpacks/installer/svk.xml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -d -r1.7 -r1.8
--- svk.xml	11 Aug 2005 08:34:54 -0000	1.7
+++ svk.xml	29 Jan 2007 16:11:05 -0000	1.8
@@ -28,6 +28,13 @@
   <str id="HelloPanel.welcome2" txt=" !"/>
   <str id="HelloPanel.authors" txt="Autor(i) tohto softvéru je(sú) : "/>
   <str id="HelloPanel.url" txt="Domovská stránka projektu je : "/>
+
+  <str id="PrinterSelectPanel.select_printer" txt="Vyberte tlaèiareò pre in¹taláciu." />
+  
+  <str id="CheckedHelloPanel.productAlreadyExist0" txt="Aplikácia sa u¾ nachádza nain¹talovaná na tomto poèítaèi v prieèinku "/>
+  <str id="CheckedHelloPanel.productAlreadyExist1" txt=" . Ste si istý ¾e chcete in¹talova» inú in¹tanciu danej aplikácie?"/>
+  <str id="CheckedHelloPanel.infoOverUninstallKey" txt="Názov odin¹talaèného kµúèa: " />
+  
   
   <str id="LicencePanel.info" txt="Pozorne si preèítajte nasledovné licenèné podmienky:"/>
   <str id="LicencePanel.agree" txt="Akceptujem licenèné podmienky."/>
More information about the izpack-changes mailing list