[izpack-changes] r1795 - in izpack-src/branches/3.10: . bin/langpacks/installer

noreply at berlios.de noreply at berlios.de
Wed Mar 28 15:38:16 CEST 2007


Author: jponge
Date: 2007-03-28 15:38:15 +0200 (Wed, 28 Mar 2007)
New Revision: 1795

Modified:
  izpack-src/branches/3.10/Versions.txt
  izpack-src/branches/3.10/bin/langpacks/installer/tur.xml
Log:
Turkish langpack update (Melih Cetin).

Modified: izpack-src/branches/3.10/Versions.txt
===================================================================
--- izpack-src/branches/3.10/Versions.txt	2007-03-28 13:28:24 UTC (rev 1794)
+++ izpack-src/branches/3.10/Versions.txt	2007-03-28 13:38:15 UTC (rev 1795)
@@ -22,6 +22,7 @@
 - Compile listeners are included in izevent.jar (Julien Ponge).
 - PacksModel: the number of required bytes could be wrong when selecting and deselecting
  packs. (Stefan Wachter via Julien Ponge)
+- Turkish langpack updated (Melih Cetin vie Julien Ponge)
 
  > 3.10.0 (build 2007.01.29)
 

Modified: izpack-src/branches/3.10/bin/langpacks/installer/tur.xml
===================================================================
--- izpack-src/branches/3.10/bin/langpacks/installer/tur.xml	2007-03-28 13:28:24 UTC (rev 1794)
+++ izpack-src/branches/3.10/bin/langpacks/installer/tur.xml	2007-03-28 13:38:15 UTC (rev 1795)
@@ -1,158 +1,182 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9" standalone="yes" ?>
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
 
 <!-- The Turkish langpack -->
 
+<!-- 
+	ATTENTION - Do not edit with an editor which can not handle UTF-8 properly !!
+	Modifying this file with a wrong editor can corrupt this file!
+  
+	DİKKAT - lütfen UTF-8 dosyalarını doğru şekilde edit edemeyen editorler kullanarak
+	bu dosya üzerinde çalışmayın, dosyanın içeriğini bozabilir siniz.
+-->
+
 <langpack>
+  <!-- Heading messages START -->
+  <str id="CheckedHelloPanel.headline"     txt="Hoşgeldiniz"/>
+  <str id="CompilePanel.headline"       txt="Java Kaynak Kodlarını Derle"/>
+  <str id="ConditionalUserInputPanel.headline" txt="Kullanıcı Bilgileri"/>
+  <str id="ExtendedInstallPanel.headline"   txt="Kurulum ve Yapılandırma"/>
+  <str id="FinishPanel.headline"        txt="Kurulum Tamamlandı"/>
+  <str id="HelloPanel.headline"        txt="Hoşgeldiniz"/>
+  <str id="HTMLInfoPanel.headline"       txt="Bilgiler"/>
+  <str id="HTMLLicencePanel.headline"     txt="Lisans Anlaşmaları"/>
+  <str id="ImgPacksPanel.headline"       txt="Kurmak İstediğiniz Paketleri Seçiniz"/>
+  <str id="InfoPanel.headline"         txt="Bilgiler"/>
+  <str id="InstallPanel.headline"       txt="Kurulum"/>
+  <str id="JDKPathPanel.headline"       txt="JDK Path"/>
+  <str id="LicencePanel.headline"       txt="Lisans Anlaşmaları"/>
+  <str id="PacksPanel.headline"        txt="Kurmak İstediğiniz Paketleri Seçiniz"/>
+  <str id="ProcessPanel.headline"       txt="Harici İşlemleri Gerçekleştir"/>
+  <str id="ShortcutPanel.headline"       txt="Kısayollar"/>
+  <str id="SimpleFinishPanel.headline"     txt="Kurulum Tamamlandı"/>
+  <str id="SummaryPanel.headline"       txt="Özet Kurulum Bilgileri"/>
+  <str id="TargetPanel.headline"        txt="Hedef Dizin"/>
+  <str id="UserInputPanel.headline"      txt="Kullanıcı Bilgileri"/>
 
   <!-- Genel kurulum karakter dizileri -->
-  <str id="installer.title" txt="IzPack - Kurulum "/> 
-  <str id="installer.next" txt="Sonraki"/>
-  <str id="installer.prev" txt="Önceki"/>
-  <str id="installer.quit" txt="Çýkýþ"/>
-  <str id="installer.madewith" txt="(IzPack ile yapýldý- http://www.izforge.com/)"/>
-  <str id="installer.quit.title" txt="Çýkmak istediðinizden emin misiniz?"/>
-  <str id="installer.quit.message" txt="Bu kurulumu iptal edecektir!"/>
-  <str id="installer.warning" txt="Uyarý!"/>
-  <str id="installer.yes" txt="Evet"/>
-  <str id="installer.no" txt="Hayýr"/>
-  <str id="installer.cancel" txt="Ýptal"/> 
-  <str id="installer.error" txt="Hata"/>
+  <str id="installer.title"      txt="IzPack - Kurulum "/> 
+  <str id="installer.next"      txt="Sonraki"/>
+  <str id="installer.prev"      txt="Önceki"/>
+  <str id="installer.quit"      txt="Çıkış"/>
+  <str id="installer.madewith"    txt="(IzPack ile hazırlanmıştır - http://www.izforge.com/)"/>
+  <str id="installer.quit.title"   txt="Çıkmak istediğinizden emin misiniz?"/>
+  <str id="installer.quit.message"  txt="Bu kurulumu iptal edecektir!"/>
+  <str id="installer.warning"     txt="Uyarı!"/>
+  <str id="installer.yes"       txt="Evet"/>
+  <str id="installer.no"       txt="Hayır"/>
+  <str id="installer.cancel"     txt="İptal"/> 
+  <str id="installer.error"      txt="Hata"/>
   
   <!-- Uninstaller specific strings -->
-  <str id="uninstaller.warning" txt="Bu kurulmuþ olan program(lar)ý kaldýracaktýr!"/>
+  <str id="uninstaller.warning"    txt="Bu kurulmuş olan program(lar)ı kaldıracaktır!"/>
   <str id="uninstaller.destroytarget" txt=" Zorla sil "/> 
-  <str id="uninstaller.uninstall" txt="Kaldýr"/>
+  <str id="uninstaller.uninstall"   txt="Kaldır"/>
   
   <!-- The strings for the 'official' IzPack plugins -->
-  <str id="HelloPanel.welcome1" txt="Kuruluma hoþgeldiniz"/>
-  <str id="HelloPanel.welcome2" txt="!"/>
-  <str id="HelloPanel.authors" txt="Bu yazýlýmýn geliþtiricileri: "/>
-  <str id="HelloPanel.url" txt="Ev sayfasý: "/>
+  <str id="HelloPanel.welcome1"    txt="Kuruluma hoşgeldiniz "/>
+  <str id="HelloPanel.welcome2"    txt="!"/>
+  <str id="HelloPanel.authors"    txt="Bu yaılımın geliştiricileri: "/>
+  <str id="HelloPanel.url"      txt="Ev sayfası: "/>
   
-  <str id="LicencePanel.info" txt="Lütfen aþaðýdaki lisans sözleþmesini dikkatlice okuyunuz:"/>
-  <str id="LicencePanel.agree" txt="Lisans anlaþmasýnýn þartlarýný kabul ediyorum."/>
-  <str id="LicencePanel.notagree" txt="Lisans anlaþmasýnýn þartlarýný kabul etmiyorum."/>
-  <str id="LicencePanel.yes" txt="Evet"/>
-  <str id="LicencePanel.no" txt="Hayýr"/>
+  <str id="LicencePanel.info"     txt="Lütfen aşağıdaki lisans anlaşmasını dikkatlice okuyunuz:"/>
+  <str id="LicencePanel.agree"    txt="Lisans anlaşmasının şartlarını kabul ediyorum."/>
+  <str id="LicencePanel.notagree"   txt="Lisans anlaşmasının şartlarını kabul etmiyorum."/>
+  <str id="LicencePanel.yes"     txt="Evet"/>
+  <str id="LicencePanel.no"      txt="Hayır"/>
   
-  <str id="InfoPanel.info" txt="Lütfen aþaðýdaki bilgileri okuyunuz: "/>
+  <str id="InfoPanel.info"      txt="Lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz: "/>
   
-  <str id="PathInputPanel.required" txt="Seçilen dizin var olmalý."/>
-  <str id="PathInputPanel.notValid" txt="Seçilen dizin gerek duyulan ürünü içermemekte."/>
+  <str id="PathInputPanel.required"  txt="Seçilen dizin var olmalı."/>
+  <str id="PathInputPanel.notValid"  txt="Seçilen dizin gerek duyulan ürünü içermemekte."/>
 
-  <str id="TargetPanel.info" txt="Kurulum dizinini seçin: "/>
-  <str id="TargetPanel.browse" txt="Göz at..."/>
-  <str id="TargetPanel.warn" 
-     txt="Dizin zaten var! Buraya kurmak ve belkide mevcut dosyalarýn üzerine yazmak istediðinizden emin misiniz?"/>
-  <str id="TargetPanel.empty_target"
-     txt="Hedef dizini belirtmediniz! Bu doðru mu?"/>
-	<str id="TargetPanel.createdir" txt="Hedef dizin oluþturulacak: " />
-  <str id="TargetPanel.nodir" 
-     txt="Bu dosya bir dizin deðil! Lütfen bir dizin seçin!"/>
-  <str id="TargetPanel.notwritable" 
-     txt="Bu dizine yazýlamaz! Lütfen baþka bir dizin seçin!"/>
+  <str id="TargetPanel.info"     txt="Kurulum dizinini seçin: "/>
+  <str id="TargetPanel.browse"    txt="Göz at..."/>
+  <str id="TargetPanel.warn"     txt="Dizin zaten var! Buraya kurmak ve belkide mevcut dosyaların üzerine yazmak istediğinizden emin misiniz?"/>
+  <str id="TargetPanel.empty_target" txt="Hedef dizini belirtmediniz! Bu doğru mu?"/>
+	<str id="TargetPanel.createdir"   txt="Hedef dizin oluşturulacak: " />
+  <str id="TargetPanel.nodir"     txt="Bu dosya bir dizin değil! Lütfen bir dizin seçin!"/>
+  <str id="TargetPanel.notwritable"  txt="Bu dizine yazılamaz! Lütfen başka bir dizin seçin!"/>
   
-  <str id="JDKPathPanel.intro" txt="Kurulan uygulama JDK gerektirmekte. Java çalýþtýrma ortamý (JRE) yeterli olmayacak."/>
-  <str id="JDKPathPanel.info" txt="JDK yolunu seçin:"/>
-  <str id="JDKPathPanel.badVersion1" txt="Seçilen JDK yanlýþ bir sürüme sahip (var olan: "/>
+  <str id="JDKPathPanel.intro"    txt="Kurulan uygulama JDK gerektirmekte. Java çalıştırma ortamı (JRE) yeterli olmayacak."/>
+  <str id="JDKPathPanel.info"    txt="JDK yolunu seçin:"/>
+  <str id="JDKPathPanel.badVersion1" txt="Seçilen JDK yanlış bir sürüme sahip (var olan: "/>
   <str id="JDKPathPanel.badVersion2" txt=" gereken: "/>
-  <str id="JDKPathPanel.badVersion3" txt=") buna raðmen bu JDK'yý kullanmak istiyor musunuz?"/>
+  <str id="JDKPathPanel.badVersion3" txt=") buna rağmen bu JDK'yı kullanmak istiyor musunuz?"/>
 
-  <str id="PacksPanel.info" txt="Kurmak istediðiniz paketleri seçin:"/>
-  <str id="PacksPanel.tip" txt="Not: Gri paketlerin kurulmasý gereklidir."/>
-  <str id="PacksPanel.space" txt="Gereken toplam alan: "/>
-  <str id="PacksPanel.freespace" txt="Kullanýlabilir alan: "/>
-  <str id="PacksPanel.description" txt="Açýklama"/>
-  <str id="PacksPanel.dependencyList" txt="Seçilen paket takip eden paketlerin kurulmasýný gerektirmektedir"/>
-  <str id="ImgPacksPanel.dependencyList" txt="Baðýmlýlýklar"/>
-	<str id="PacksPanel.notEnoughSpace" txt="Gereken toplam alan kullanýlabilir alaný aþýyor."/>
-  <str id="PacksPanel.notAscertainable" txt="tahkik edilebilir deðil"/>
+  <str id="PacksPanel.info"         txt="Kurmak istediğiniz paketleri seçin:"/>
+  <str id="PacksPanel.tip"         txt="Not: Gri paketlerin kurulması gereklidir."/>
+  <str id="PacksPanel.space"        txt="Gereken toplam alan: "/>
+  <str id="PacksPanel.freespace"      txt="Kullanılabilir alan: "/>
+  <str id="PacksPanel.description"     txt="Açıklama"/>
+  <str id="PacksPanel.dependencyList"    txt="Seçilen paket takip eden paketlerin kurulmasını gerektirmektedir"/>
+  <str id="ImgPacksPanel.dependencyList"  txt="Bağımlılıklar"/>
+	<str id="PacksPanel.notEnoughSpace"    txt="Gereken toplam alan kullanılabilir alanı aşıyor."/>
+  <str id="PacksPanel.notAscertainable"   txt="tahkik edilebilir değil"/>
   
-  <str id="InstallPanel.info" txt="Kurulumu baþlatmak için 'Kur!' a týklayýn."/>
-  <str id="InstallPanel.install" txt="Kur!"/>
-  <str id="InstallPanel.tip" txt="Paket kurulum ilerleme durumu:"/>
-  <str id="InstallPanel.begin" txt="[Hiçbir þey]"/>
-  <str id="InstallPanel.finished" txt="[Bitir]"/>
-  <str id="InstallPanel.progress" txt="Tüm kurulumun ilerleme durumu:"/>
-  <str id="InstallPanel.overwrite.title" txt="Dosya zaten var"/>
-  <str id="InstallPanel.overwrite.question" txt="Takip eden dosya zaten var. Bu dosyanýn üzerine yazýlmalý mý?"/>
+  <str id="InstallPanel.info"        txt="Kurulumu başlatmak için 'Kur!' a tıklayın."/>
+  <str id="InstallPanel.install"      txt="Kur!"/>
+  <str id="InstallPanel.tip"        txt="Paket kurulum ilerleme durumu:"/>
+  <str id="InstallPanel.begin"       txt="[Hiçbir şey]"/>
+  <str id="InstallPanel.finished"      txt="[Bitir]"/>
+  <str id="InstallPanel.progress"      txt="Tüm kurulumun ilerleme durumu:"/>
+  <str id="InstallPanel.overwrite.title"  txt="Dosya zaten var"/>
+  <str id="InstallPanel.overwrite.question" txt="Takip eden dosya zaten var. Bu dosyanın üzerine yazılmalı mı"/>
   
-  <str id="FinishPanel.success" txt="Kurulum baþarýlý bir þekilde tamamlandý."/>
-  <str id="FinishPanel.done" txt="Bitti"/>
-  <str id="FinishPanel.fail" txt="Kurulum baþarýlamadý!"/>
-  <str id="FinishPanel.uninst.info" txt="Bir kaldýrma(uninstaller) programý takip eden dizinde oluþturuldu: "/>
-  <str id="FinishPanel.auto" txt="Bir otomatik kurulum senaryosu(script) oluþtur"/>
-  <str id="FinishPanel.auto.tip" 
-     txt="Bu kurulum senaryosunu(script) kurulumu diðer bilgisayarlarda tekrar edtmek için kullan."/>
+  <str id="FinishPanel.success"   txt="Kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı."/>
+  <str id="FinishPanel.done"    txt="Bitti"/>
+  <str id="FinishPanel.fail"    txt="Kurulum başarılamadı!"/>
+  <str id="FinishPanel.uninst.info" txt="Bir kaldırma(uninstaller) programı takip eden dizinde oluşturuldu: "/>
+  <str id="FinishPanel.auto"    txt="Bir otomatik kurulum senaryosu(script) oluştur"/>
+  <str id="FinishPanel.auto.tip"  txt="Bu kurulum senaryosunu(script) kurulumu diğer bilgisayarlarda tekrar edtmek için kullan."/>
   
-  <str id="ImgPacksPanel.packs" txt="Takip eden paketler kullanýlabilir:"/>
-  <str id="ImgPacksPanel.snap" txt="Paket enstantenesi(snapshot):"/>
-  <str id="ImgPacksPanel.checkbox" txt=" Bu paketi kur"/>
+  <str id="ImgPacksPanel.packs"   txt="Takip eden paketler kullanılabilir:"/>
+  <str id="ImgPacksPanel.snap"   txt="Paket enstantenesi(snapshot):"/>
+  <str id="ImgPacksPanel.checkbox" txt=" Bu paketi kur"/>
   
-  <str id="ShortcutPanel.regular.list" txt="Kýsayollar için bir program grubu seç:"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.default" txt="Ilk duruma getir"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.desktop" txt="Kýsayollarý masaüstünde yarat."/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.create" txt="kýsayollarý Yarat"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.userIntro" txt="yandaki için kýsayollarý yarat:"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.currentUser" txt="þu anki kullanýcý"/>
-  <str id="ShortcutPanel.regular.allUsers" txt="tüm kullanýcýlar"/>
+  <str id="ShortcutPanel.regular.list"    txt="Kısayollar için bir program grubu seç:"/>
+  <str id="ShortcutPanel.regular.default"   txt="İlk duruma getir"/>
+  <str id="ShortcutPanel.regular.desktop"   txt="Kısayolları masaüstünde yarat."/>
+  <str id="ShortcutPanel.regular.create"   txt="Kısayolları Yarat"/>
+  <str id="ShortcutPanel.regular.userIntro"  txt="yandaki için kısayolları yarat:"/>
+  <str id="ShortcutPanel.regular.currentUser" txt="şu anki kullanıcı"/>
+  <str id="ShortcutPanel.regular.allUsers"  txt="tüm kullanıcılar"/>
 
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.apology" txt="Üzgünüz, ama IzPack bu iþletim sistemi üzerinde kýsayol yaratmayý desteklemiyor. Kýsayol oluþturmak için, lütfen iþletim sisteminizin kýlavuzuna baþvurun."/>
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.targetsLabel" txt="Takip eden liste bu yazýlým ürününün sizin ulaþabilmenizi beklediði hedefleri göstermektedir."/>
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.textFileExplanation" txt="Uygulama hedefleri hakkýnda detaylý bilgiyi sonra kullanabilmek amacýyla bir dosyaya kaydedebilirsiniz."/>
-  <str id="ShortcutPanel.alternate.saveButton" txt="Dosyaya Kaydet"/>
+  <str id="ShortcutPanel.alternate.apology"       txt="Üzgünüz, ama IzPack bu işletim sistemi üzerinde kısayol yaratmayı desteklemiyor. Kısayol oluşturmak için, lütfen işletim sisteminizin kılavuzuna başvurun."/>
+  <str id="ShortcutPanel.alternate.targetsLabel"    txt="Takip eden liste bu yazılım ürününün sizin ulaşabilmenizi beklediği hedefleri göstermektedir."/>
+  <str id="ShortcutPanel.alternate.textFileExplanation" txt="Uygulama hedefleri hakkında detaylı bilgiyi sonra kullanabilmek amacıyla bir dosyaya kaydedebilirsiniz."/>
+  <str id="ShortcutPanel.alternate.saveButton"     txt="Dosyaya Kaydet"/>
   
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.header" txt="Kýsayol Bilgileri\n====================\n\nAþaðýdaki liste planlanan kýsayollarla ilgili tüm bilgileri içermektedir.\n Bu bilgiler kýsayollarý elle oluþturabilmenizi saðlayabilmelidir.\n"/>
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.header" 
+	   txt="Kısayol Bilgileri\n====================\n\nAşağıdaki liste planlanan kısayollarla ilgili tüm bilgileri içermektedir.\n Bu bilgiler kısayolları elle oluşturabilmenizi sağlayabilmelidir.\n"/>
   
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.name"     txt="Kýsayol     : "/>
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.name"     txt="Kısayol     : "/>
   <str id="ShortcutPanel.textFile.location"   txt="Planlanan Yer : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.description" txt="Açýklama    : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.target"    txt="Kýsayol Hedefi  : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.command"   txt="Komut Satýrý   : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.iconName"   txt="Ikon Dosyasý     : "/>
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.description" txt="Açıklama    : "/>
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.target"    txt="Kısayol Hedefi  : "/>
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.command"   txt="Komut Satırı   : "/>
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.iconName"   txt="Ikon Dosyası     : "/>
   <str id="ShortcutPanel.textFile.iconIndex"  txt="Ikon Dizini    : "/>
-  <str id="ShortcutPanel.textFile.work"     txt="Çalýþma Dizini : "/>
+  <str id="ShortcutPanel.textFile.work"     txt="Çalışma Dizini : "/>
 
   <str id="ShortcutPanel.location.desktop"   txt="Masaüstü"/>
   <str id="ShortcutPanel.location.applications" txt="Uygulama Menüsü"/>
-  <str id="ShortcutPanel.location.startMenu"  txt="Baþlangýç Menüsü"/>
-  <str id="ShortcutPanel.location.startup"   txt="Baþlangýç Grubu"/>
+  <str id="ShortcutPanel.location.startMenu"  txt="Başlangıç Menüsü"/>
+  <str id="ShortcutPanel.location.startup"   txt="Başlangıç Grubu"/>
   
-  <str id="UserInputPanel.error.caption"    txt="Giriþ Problemi"/>
+  <str id="UserInputPanel.error.caption"    txt="Giriş Problemi"/>
   <str id="UserInputPanel.search.autodetect"  txt="Otomatik tespit"/>
 
   <!-- more descriptive error message would be cool, like specifying what file we looked for -->
-  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.message"  txt="Otomatik tespit baþarýsýz."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.caption"  txt="Otomatik tespit baþarýsýz."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.tooltip"      txt="Yukarýda verilen yoldaki dizin veya dosyayý kontrol edin."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.location"      txt="{0}'(n)in yerini girin."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.location.checkedfile" txt="{0} nun varlýðý kontrol edildi."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.browse"      txt="Göz at..."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.message"  txt="Seçtiðiniz dosya ya da dizin The file or directory you choose uygun deðil veya mevut deðil."/>
-  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.caption"  txt="Geçersiz seçim."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.message" txt="Otomatik tespit başarısız."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.failed.caption" txt="Otomatik tespit başarısız."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.autodetect.tooltip"    txt="Yukarıda verilen yoldaki dizin veya dosyayı kontrol edin."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.location"         txt="{0}'(n)in yerini girin."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.location.checkedfile"   txt="{0} nun varlığı kontrol edildi."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.browse"          txt="Göz at..."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.message"  txt="Seçtiğiniz dosya ya da dizin uygun değil veya mevcut değil."/>
+  <str id="UserInputPanel.search.wrongselection.caption"  txt="Geçersiz seçim."/>
 
-  <str id="CompilePanel.heading" txt="Derleme" />
-  <str id="CompilePanel.tip" txt="Derleme iþlemi ilerleme durumu:" />
-  <str id="CompilePanel.browse" txt="Göz at..." />
-  <str id="CompilePanel.browse.approve" txt="Derleyici olarak kullan" />
-  <str id="CompilePanel.start" txt="Baþla" />
-  <str id="CompilePanel.progress.initial" txt="[Baþla düðmesine basýn]" />
-  <str id="CompilePanel.progress.finished" txt="[Bitir]" />
-  <str id="CompilePanel.progress.overall" txt="Tüm derlemenin ilerleme durumu::" />
-  <str id="CompilePanel.error" txt="Derleme baþarýsýzlýkla sonuçlandý" />
-  <str id="CompilePanel.error.reconfigure" txt="Tekrar yapýlandýr" />
-  <str id="CompilePanel.error.ignore" txt="Yoksay" />
-  <str id="CompilePanel.error.abort" txt="Iptal et" />
-  <str id="CompilePanel.error.seebelow" txt="Baþarýsýz olan komutu ve çýktýsýný görmek için aþaðýya bakýn." />
-  <str id="CompilePanel.error.nofiles" txt="Derleme için gereken dosyalarý tararken hata oluþtu." />
-  <str id="CompilePanel.error.compilernotfound" txt="The compiler could not be run." />
+  <str id="CompilePanel.heading"        txt="Derleme" />
+  <str id="CompilePanel.tip"          txt="Derleme işlemi ilerleme durumu:" />
+  <str id="CompilePanel.browse"         txt="Göz at..." />
+  <str id="CompilePanel.browse.approve"     txt="Derleyici olarak kullan" />
+  <str id="CompilePanel.start"         txt="Başla" />
+  <str id="CompilePanel.progress.initial"    txt="[Başla düğmesine basın]" />
+  <str id="CompilePanel.progress.finished"   txt="[Bitir]" />
+  <str id="CompilePanel.progress.overall"    txt="Tüm derlemenin ilerleme durumu::" />
+  <str id="CompilePanel.error"         txt="Derleme başarısızlıkla sonuçlandı" />
+  <str id="CompilePanel.error.reconfigure"   txt="Tekrar yapılandır" />
+  <str id="CompilePanel.error.ignore"      txt="Yoksay" />
+  <str id="CompilePanel.error.abort"      txt="Iptal et" />
+  <str id="CompilePanel.error.seebelow"     txt="Başarısız olan komutu ve çıktısını görmek için aşağıya bakın." />
+  <str id="CompilePanel.error.nofiles"     txt="Derleme için gereken dosyaları tararken hata oluştu." />
+  <str id="CompilePanel.error.compilernotfound" txt="Derleyici çalıştırılamadı." />
   <str id="CompilePanel.error.invalidarguments" txt="Derleyiciye geçersiz parametreler verildi." />
-  <str id="CompilePanel.error.noclassfile" txt="Derleyici kaynak dosya için class dosyasýný oluþturamadý. " />
-  <str id="CompilePanel.choose_compiler" txt="Kullanýlacak derleyici:" />
-  <str id="CompilePanel.additional_arguments" txt="Ýlave derleyici parametreleri:" />
+  <str id="CompilePanel.error.noclassfile"   txt="Derleyici kaynak dosya için class dosyasını oluşturamadı. " />
+  <str id="CompilePanel.choose_compiler"    txt="Kullanılacak derleyici:" />
+  <str id="CompilePanel.additional_arguments"  txt="İlave derleyici parametreleri:" />
+  <str id="ProcessPanel.heading"        txt="Derleniyor" />
 
-  <str id="ProcessPanel.heading" txt="Ýþleniyor" />
-
   <!-- Add your own panels specific strings here if you need -->
 
 </langpack>
More information about the izpack-changes mailing list